r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.11.2014

Szkoła współpracy

Kontynuujemy i rozwijamy współpracę rodzic, uczniowie, nauczyciele

W roku szkolnym 2013/2014 nasz szkoła włączyła się w ogólnopolski projekt MEN „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. (http://www.szkolawspolpracy.pl)

Współpraca, która została zacieśniona w ubiegłym roku szkolnym zaowocowała nowymi przedsięwzięciami realizowanymi wspólnie przez uczniów, rodziców i nauczycieli

Poniżej programy współpracy opracowane odrębnie dla szkoły podstawowej i gimnazju, które są w trakcie realizacji.

zkolny Program Aktywnej Współpracy Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie

Zasady współpracy

Zasady ogólne:

 1. Wszyscy mamy prawo do zgłaszania wniosków i opinii, wszystkie one są wysłuchiwane i rozpatrywane
 2. Decyzje podejmujemy po wspólnej dyskusji
 3. Wypowiadamy się szczerze, zachowujemy „tajemnicę grupy”.

 

Zasady szczegółowe, dotyczące realizacji projektu:

 1. W realizację projektu aktywnie zaangażowane są wszystkie grupy: uczniowie, rodzice, nauczyciele.
 2. Każda grupa ma swoich przedstawicieli biorących udział w spotkaniach roboczych, które odbywają się 1x w miesiącu
 3. Przedstawiciele grup koordynują przydzielone im zadania, są odpowiedzialni za ich realizację.

Podczas udziału w projekcie realizować będziemy następujące zadania z poniższych obszarów

KLIMAT

 • Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami
 • Organizacja dni wolnych od zajęć edukacyjnych zgodnie z potrzebami uczniów i sugestiami rodziców

DYDAKTYKA

 • Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych organizowanych w szkole zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców

PRZESTRZEŃ

 • Zaszczepienie w dzieciach współodpowiedzialności za wygląd i estetykę otoczenia
 • Zagospodarowanie skarpy zgodnie z potrzebami uczniów

Załącznik nr 1.

OPIS WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

 

 

 

Nazwa/tytuł wspólnego działania Usprawnienie przepływu informacji

 

 

 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne)

X   było już realizowane wcześniej

nigdy nie było realizowane

 

 

 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie?

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za osoby)

 

Angażując rodziców, nauczycieli oraz uczniów podejmiemy się następujących działań:

- założenie zeszytów do korespondencji – komunikacji we wszystkich klasach (0-6);

- sporządzenie i umieszczenie w widocznym dla uczniów, rodziców i nauczycieli miejscu KALENDARZA;

- zaktualizowanie strony internetowej, przygotowanie i prezentacja dotychczasowych działań szkoły;

- zorganizowanie dodatkowych spotkań dla rodziców (konsultacje zadań);

- sporządzenie i umieszczenie tablicy informacyjnej dostępnej dla wszystkich zainteresowanych organizacją życia w szkole;

- próba stworzenia szkolnej gazetki

 

 

 

 

 

 

Po czym poznamy się, że się udało?

- widoczne zaangażowanie uczniów i rodziców w przygotowanie i uczestniczenie w projektach szkolnych;

- opinie rodziców i nauczycieli dotyczące np. użyteczności zeszytów do komunikacji;

- obserwacje własne z korzystania z KALENDARZA;

- opinie rodziców dotyczące polepszenia przepływu informacji

Co trzeba zrobić, aby działanie doszło do skutku?

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania)

Kto to zrobi? - poszczególne zadania powinni realizować uczniowie, rodzice, nauczyciele

Do kiedy trzeba to zrobić?

KALENDARZ  *

 1. Ustalenie miejsca, gdzie będzie wywieszony KALENDARZ ( miejsce powinno być ogólnodostępne)
 2. Ustalenie schematu przekazywania informacji np. klasa, uczeń, działanie kontakt

Rada Rodziców, samorząd uczniowski

 

 

Dyrekcja/wychowawcy/trójki klasowe

30.09.2014

 

 

 

30.09.2014

 1. Informacja dla rodziców od kiedy będzie dostępny KALENDARZ, na którym zamieszczone zostaną aktualne informacje

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzy KALENDARZ w formie plakatu, udostępnia na okres dwóch tygodni przed kolejnym miesiącem, systematycznie aktualizuje dane w KALENDARZU

 

 1. Zamieszczenie KALENDARZA na stronie internetowej szkoły

Dyrekcja/wychowawcy – przekazanie informacji na zebraniu szkolnym/klasowym

Samorząd uczniowski

 

 

 

 

 

Samorząd uczniowski/administrator

05.10.2014

 

 

 

10.10.2014 i na dwa tygodnie przed kolejnym miesiącem

 

 

Na przełomie miesięcy

 

Tablica informacyjna  *

 1. Ustalenie miejsca umieszczenia tablicy informacyjnej oraz zakres informacji zamieszczanych dla zainteresowanych (np. przy wejściu na teren szkolny)

 

 

Dyrekcja/Rada Rodziców

 

 

 

 

30.09.2014

 

 

 1. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za aktualizację zamieszczanych informacji
 2. Wykonanie i umieszczenie tablicy w ustalonym miejscu
 3. Zamieszczanie aktualnych informacji

Gazetka szkolna   *

 1. Ogłoszenie naboru do zespołu redakcyjnego
 2. Wybór opiekuna
 3. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za tworzenie gazetki oraz przydział obowiązków
 4. Ustalenie szaty graficznej, formy, częstotliwości wydawania gazetki
 5. Przekazanie uczniom i rodzicom terminu i formy nabywania gazetki
 6. Opracowanie pierwszego numeru i udostępnienie uczniom, nauczycielom i rodzicom

Samorząd uczniowski z opiekunem

Rada Rodziców

 

Samorząd Uczniowski

 

SU/Rada Rodziców

Dyrekcja

Uczniowie/opiekun

 

Kolegium redaktorskie

 

Uczniowie za pomocą tablicy inform.

uczniowie

30.09.2014

 

10.10.2014

 

Na bieżąco

 

Listopad 2014

Listopad 2014

Listopad 2014

 

Grudzień 2014

 

Grudzień 2014

 

Grudzień 2014

Spotkania dla rodziców

 1. Ustalenie terminów spotkań dogodnych dla rodziców i nauczycieli
 2. Przekazanie rodzicom terminów poszczególnych spotkań
 3. Organizacja i przebieg systematycznych spotkań dla Rady Rodziców, Nauczycieli i Dyrekcji; przedstawianie aktualnych propozycji, konsultacje zadań, podejmowanie czynności oraz omawianie wdrożonych zadań

 

Dyrekcja/Rada Rodziców

Wychowawcy/trójki klasowe

 

Rada Rodziców/Dyrekcja

 

Wrzesień 2014

 

Wrzesień 2014

 

Jeden raz w miesiącu

Zeszyty do korespondencji   *

 1. Zebranie informacji o potrzebie wdrożenia zeszytów do korespondencji
 2. Wdrożenie i przekazanie uczniom  zeszytów
 3. Uzupełnianie zeszytów aktualnymi informacjami i korespondencja pomiędzy szkołą a rodzicami
 4. Zebranie informacji o przydatności zeszytów
 5. Wprowadzenie zeszytów w klasach pierwszych
 6. Kontynuacja prowadzenia zeszytów w klasach starszych

 

Wychowawcy

 

Dyrekcja/wychowawcy

Wychowawca/uczeń/rodzic

 

 

Samorząd klasowy/Rada Rodziców

 

Dyrekcja/wychowawcy

Wychowawca/uczeń/rodzic

 

Kwiecień 2014

 

Kwiecień 2014

Na bieżąco

 

 

Wrzesień 2014

Wrzesień 2014

 

Na bieżąco

 

                       *zadania te będą realizowane przez cały okres trwania projektu

Załącznik nr 1.

OPIS WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

 

 

 

Nazwa/tytuł wspólnego działania Organizacja dni wolnych od zajęć edukacyjnych zgodnie z potrzebami uczniów

 

 

 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne)

           było już realizowane wcześniej

X          nigdy nie było realizowane

 

 

 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie?

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za osoby)

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych, takie jak Dzień Edukacji Narodowej, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka w klasach młodszych,  zostaną zorganizowane zgodnie ze zgłaszanymi przez uczniów propozycjami. W organizację tych dni aktywnie włączą się rodzice i uczniowie, zarówno w sferze organizacyjnej (planowanie i przygotowanie) jak i współprowadzenie zaplanowanych działań.

 

 

 

 

 

Po czym poznamy się, że się udało?

Widoczne zaangażowanie uczniów i rodziców w organizację, przygotowanie i uczestnictwo w zorganizowanych atrakcjach.

Chęć organizowania kolejnych dni w podobny sposób.

Zadowolenie uczestników.

Co trzeba zrobić, aby działanie doszło do skutku?

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania)

Kto to zrobi? - poszczególne zadania powinni realizować uczniowie, rodzice, nauczyciele

Do kiedy trzeba to zrobić?

 1.  Ustalenie kalendarza dni wolnych od zajęć edukacyjnych

 

 1. Zebranie od uczniów propozycji spędzenia dni wolnych

 

 1. Przedstawienie zebranych pomysłów na forum klasy/ klas - dyskusja, wybór

 

 1. Przedstawienie wybranych pomysłów rodzicom        - dyskusja, wybór pomysłu

 

 1. Opracowanie organizacji i harmonogramu przebiegu imprezy, przydział obowiązków  

 

Rada Rodziców, samorząd uczniowski, Rada Pedag.

 

S. U. / S. klasowy

 

 

S. U. / S. klasowy

 

 

Trójki klasowe

 

 

 

Przedstawiciel R, U, N

15.09.2014

 

 

Na miesiąc przed dniem wolnym

 

Na miesiąc przed dniem wolnym

 

Na miesiąc przed dniem wolnym

 

 

Ok. 3 tyg. przed dniem wolnym

Przykładowa organizacja dnia wolnego: Dnia Edukacji Narodowej w klasach pierwszych - ślubowanie kl. pierwszych

 

 1. Ustalenie miejsca i godziny ślubowania

 

 1. Ustalenie scenariusza części artystycznej

 

 1. Zebranie propozycji rodziców na część nieoficjalną

 

 1. Przygotowanie scenariusza spotkania

 

 1. Logistyczne przygotowanie przebiegu spotkania (określenie miejsca, warunków lokalowych)

 

 1. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za organizację, przydział obowiązków

 

 

 

 

Dyrekcja/Rada Rodziców

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy/trójki klasowe

 

 

Trójki klasowe/wychowawcy

 

Wicedyrektor/trójki klasowe

 

 

 

Trójki klasowe

19.09.2014

 

26.09.2014

 

26.09.2014

 

 

 

03.10.2014

 

 

03.10.2014

 

 

 

 

03.10.2014

Przykładowa organizacja dnia wolnego: Pierwszy Dzień Wiosny w klasach młodszych – zajęcia sportowo-rekreacyjne

 

 1. Zebranie propozycji rodziców na część zabawową

 

 1. Zebranie propozycji uczniów na część zabawową

 

 1. Przygotowanie scenariusza spotkania

 

 

 1. Logistyczne przygotowanie przebiegu spotkania (określenie miejsca, warunków lokalowych)
 2. Pozyskanie funduszy na zakup dyplomów i symbolicznych nagród

 

 1. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za organizację (poczęstunek, przygotowanie sprzętu sportowego, porządkowanie)

 

 1. Spotkania organizacyjne

 

 1. Przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych

 

 

Trójki klasowe/ wychowawcy

 

Samorządy klasowe

 

 

 

S. U./ trójki klasowe/wychowawcy

 

Trójki klasowe/ wicedyrektor/wychowawcy

 

Rada Rodziców

 

 

Trójki klasowe

 

 

 

 

Trójki klasowe

 

 

Rodzice/wychowawcy/S.U

Na miesiąc przed dniem wolnym

 

Na miesiąc przed dniem wolnym

 

 

Na 3 tyg. przed dniem wolnym

 

Na 3 tyg. przed dniem wolnym

 

Na 3 tyg. przed dniem wolnym

 

Na 3 tyg. przed dniem wolnym

 

 

 

Zgodnie z potrzebami

 

Załącznik nr 1.

OPIS WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

 

 

 

Nazwa/tytuł wspólnego działania Organizacja dodatkowych zajęć zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców.

Rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów.

 

 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne)

           było już realizowane wcześniej

X          nigdy nie było realizowane

 

 

 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie?

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za osoby)

 

Zorganizowanie kół zainteresowań np. koło języka angielskiego, teatralne, plastyczne, przyrodnicze, sportowe, zgodnie z zgłaszanymi przez rodziców i uczniów sugestiami.

 

 

 

 

 

Po czym poznamy się, że się udało?

Dzieci przedstawią swoje osiągnięcia podczas dni otwartych szkoły. W prezentacji wezmą udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, zaproszone osoby.

Zadowolenie wszystkich biorących udział w realizowanym działaniu, chęć udziału w zajęciach w kolejnym roku szkolnym.

Co trzeba zrobić, aby działanie doszło do skutku?

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania)

Kto to zrobi? - poszczególne zadania powinni realizować uczniowie, rodzice, nauczyciele

Do kiedy trzeba to zrobić?

 1. Zdiagnozowanie potrzeb –przeprowadzenie ankiet dla uczniów, rodziców,

rozpoznanie potrzeb uczniów na godzinach wychowawczych)

 1. Pozyskanie ofert-spotkanie z przedstawicielami np. szkół językowych, zebranie ofert od nauczycieli, rodziców
 2. Przedstawienie oferty zajęć dodatkowych nieodpłatnych i wymagających wkładu finansowego rodziców podczas spotkania
 3. Zapisy uczniów chętnych zgodnie ze zgłoszeniami

 

 1. Sporządzenie listy uczniów biorących udział w zajęciach, ustalenie terminów zajęć
 2. Rozpoczęcie zajęć zgodnie z ustaleniami

 

 1. Monitorowanie przebiegu zajęć, spełniania oczekiwań uczniów, rodziców
 2. Prezentacja osiągnięć

                      

 

Pedagog/ psycholog

 

Samorząd Uczniowski

 

Dyrektor/ Rada Rodziców

 

 

Dyrektor/ Rada Rodziców

 

Wychowawcy

Rada Rodziców/

 

 

wykonawca

 

 

Wykonawca

 

 

Samorząd Uczniowski/ Psycholog, pedagog

Samorząd Uczniowski

 

 

 

Czerwiec – wrzesień 2014

 

 

Wrzesień

 

 

Wrzesień

 

 

trzeci tydzień września

 

czwarty tydzień września

październik

 

 

raz w semestrze

 

czerwiec

Załącznik nr 1.

OPIS WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

 

 

 

Nazwa/tytuł wspólnego działania Zaszczepienie w dzieciach współodpowiedzialności za wygląd i estetykę otoczenia, ze szczególnym naciskiem na sale lekcyjne i korytarz szkolny.

 

 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne)

 X       było już realizowane wcześniej

            nigdy nie było realizowane

 

 

 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie?

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za osoby)

 

Ogłoszony zostanie konkurs na najbardziej zadbaną salę lekcyjną. Uczniowie we własnym zakresie podejmują działania mające na celu dbanie o estetykę sal. Rodzice zainicjują przedsięwzięcia mające na celu doposażenie sal.

 

 

 

 

Po czym poznamy się, że się udało?

Sale lekcyjne będą bardziej zadbane, uczniowie będą czuli się odpowiedzialni za ich wygląd a co za tym idzie będą wykazywali się większą dbałością o mienie szkoły.

Uczniowie i rodzice będą przedstawiali pomysły na "upiększenie " szkoły.

Co trzeba zrobić, aby działanie doszło do skutku?

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania)

Kto to zrobi? - poszczególne zadania powinni realizować uczniowie, rodzice, nauczyciele

Do kiedy trzeba to zrobić?

 1. Przydzielenie każdej klasie odrębnej sali
 1. Ogłoszenie konkursu na najbardziej zadbaną salę lekcyjną:                                                 opracowanie regulaminu zawierającego dbałość o:                                                     

- najciekawszą gazetkę ścienną przed salą lekcyjną - np. kronika z życia klasy  

            - ukwiecenie sali

- ogólna estetyka sali

 1. Systematyczne, niespodziewane kontrole komisji oceniających
 2. Zebranie propozycji nagrody w konkursie od uczniów
 3. Systematyczne przedstawianie tabeli wyników konkursu   
 4. Ogłoszenie semestralnych wyników konkursu
 5.             Przyznanie nagrody, np. ognisko dla wygranej klasy, dofinansowanie do wyjazdu                      

 

 

 

Dyrekcja

Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

rodzice, S.U., nauczyciel

 

Samorząd Uczniowski

 

 

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski

 

Dyrekcja/ R. R./ S.U

sierpień

30 wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

raz w miesiącu

 

listopad

 

 

raz w miesiącu

raz w semestrze

 

raz w semestrze

 

Załącznik nr 1.

OPIS WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

 

 

 

Nazwa/tytuł wspólnego działania Rodzice podejmą starania o zagospodarowanie skarpy przy szkole, tak, by stanowiła ona integralną część placu zabaw.

 

 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne)

           było już realizowane wcześniej

X          nigdy nie było realizowane

 

 

 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie?

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za osoby)

 

Rodzice podejmą starania o zagospodarowanie skarpy przy szkole, tak, by stanowiła ona integralną część placu zabaw.

 

 

 

Po czym poznamy się, że się udało?

Teren przyszkolny zostanie zagospodarowany zgodnie z potrzebami uczniów, którzy chętnie będą korzystali z placu zabaw i skarpy.

Co trzeba zrobić, aby działanie doszło do skutku?

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania)

Kto to zrobi? - poszczególne zadania powinni realizować uczniowie, rodzice, nauczyciele

Do kiedy trzeba to zrobić?

 1. Zebranie od uczniów i rodziców propozycji dotyczących zagospodarowania skarpy
 1. Ogłoszenie konkursu na projekt zagospodarowania
 2. Opracowanie regulaminu konkursu
 3. Zebranie prac, praca komisji oceniającej, wybór projektu
 4.             Zebranie informacji dotyczących możliwości zdobycia wsparcia finansowego
 5.             Wnioskowanie o wsparcie do różnych instytucji, organizowanie zbiórek i kiermaszy
 6.             Prace na skarpie
 7. Opracowanie regulaminu użytkowania skarpy
 8.             Uroczyste udostępnienie skarpy do użytkowania

 

 

 

Samorząd Uczniowski/R.R.

 

Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski

S.U/R.R/Dyrekcja

 

R. R./ Dyrekcja

 

 

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Samorząd uczniowski

Dyrekcja/ R. R./ S.U

listopad

 

grudzień

 

grudzień

marzec

 

listopad - czerwiec

 

 

listopad – czerwiec

zg. z możliwościami

maj

zg. z możliwościami

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO