r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swoją przyszłość zaplanuj już dziś 04.12.2013

Swoją przyszłość zaplanuj już dziś

rok szkolny 2013/2014

Projekt edukacyjny: 
„Swoją przyszłość zaplanuj już dziś” 
rok szkolny 2013/2014 
 
I. Założenia ogólne 
Projekt adresowany jest do uczniów III klas gimnazjum. Głównym jego celem jest przygotowanie młodzieży do podejmowania trafnych decyzji o wyborze zawodu na poziomie gimnazjum. Zakładamy, że uczniowie podczas trwania projektu nabędą umiejętności i wiedzę niezbędne do wyboru właściwej dla siebie ścieżki kształcenia. 
 
II. Czas trwania projektu: październik 2013- grudzień 2013 
 
III. Cele projektu 
1. Uświadomienie uczniom potrzeby podjęcia decyzji trafnego wyboru zawodu już na określonym etapie kształcenia 
2. Zainteresowanie uczniów własną przyszłością 
3. Wyzwalanie aktywności zawodowej poprzez odpowiedzialne przygotowywanie zadań 
4. Podniesienie poziomu wiedzy o zawodach, ścieżkach kształcenia i aktualnym rynku pracy w regionie, 
5. Kształtowanie umiejętności i postaw: 
- planowania własnej kariery zawodowej 
- współpracy w grupie, 
- kontrolowania negatywnych emocji, 
- wystąpień publicznych i prezentacji własnej pracy, 
- korzystania z różnych źródeł informacji. 
 
IV. Tematyka projektu 
Tematyka działań opiera się na treściach Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz programu przedmiotu wiedza o społeczeństwie. 
 
V. Założenia metodyczne projektu. 
Podstawową metodą pracy powinien być projekt edukacyjny. Prezentacje uczniów podlegające ocenie konkursowej mają dokumentować i podsumowywać działania edukacyjne związane z realizacją projektu. Działania te mogą się odbywać w różnych formach, na terenie szkoły a także w środowisku lokalnym. 
Uczestnicy wykonują zadania samodzielnie, wykazując w nich zarówno posiadaną wiedzę, jak i umiejętności praktyczne. 
 
VI. Uczestnicy projektu. 
Konkurs adresowany jest do uczniów III klasy gimnazjum. 2 
 
VII. Warunki uczestnictwa 
1. Klasy mogą być reprezentowane przez jeden lub dwa pięcioosobowe zespoły z każdej klasy pod kierunkiem wychowawcy. 
2. Każdy zespół oceniany będzie oddzielnie. 
 
VIII. Etapy projektu 
 
1. Pierwszy etap – prezentacje wylosowanych grup zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem: ścieżki kształcenia, predyspozycji, przeciwwskazaniach, zadaniach i czynnościach, miejsca zatrudnienia, perspektywach pracy i zatrudnienia. 
Prezentacje powinny być przedstawione w sposób obrazowy i czytelny. (np. plakat wraz z omówieniem, prezentacja multimedialna). 
 

Grupy zawodowe: Branża 

Propozycje zawodów 

Wokół produkcji 

Księgowa, kasjer, ekonomista, logistyk, kontroler finansowy, specjalista od marketingu, menedżer produkcji, menedżer jakości, technik produkcji. 

Wokół kultury 

artysta malarz, aktor, kulturoznawca, piosenkarz, tancerz 

Wokół komunikacji 

Technik usług pocztowych, listonosz, informatyk, redaktor, spiker, operator kamery, dziennikarz, teleinformatyk 

Wokół rolnictwa i gospodarki żywnościowa 

Rolnik, ogrodnik, sadownik, technolog, laborant, technolog, żywności 

Wokół przemysłu 

Tokarz, inżynier budowlany, elektromonter, spawacz, górnik, hutnik, operator maszyn, ślusarz, 

 

Policjant, strażak, żołnierz zawodowy, kolejarz 

Wokół administracji 

Pracownik biurowy, sekretarka, urzędnik skarbowy, animator kultury 

Wokół wydziału sprawiedliwości 

Prokurator, sędzia, adwokat, notariusz, prawnik, policjant, agent celny, detektyw, kurator sądowy 

Wokół środowiska, przyrody 

Leśnik, technik ochrony środowiska, ekolog, pielęgniarz drzew, architekt krajobrazu 

Wokół transportu 

Pilot, kierowca, taksówkarz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, 

Wokół zdrowia 

Pielęgniarka, lekarz, położna, sanitariusz, higienistka, aptekarz, fizjoterapeuta, opiekunka środowiskowa, psychoterapeuta 

Wokół handlu 

Ekspedientka, zaopatrzeniowiec, specjalista ds. reklamy 

Wokół usług 

Krawiec, szewc, malarz, barman, kucharz, tapeciarz, tynkarz, ślusarz, hydraulik, glazurnik, stolarz, architekt wnętrz, fotograf 

Wokół mody 

Modelka, projektant, stylista, kosmetyczka, manikiurzystka, fryzjerka 

Wokół turystyki 

Tłumacz, pilot wycieczek, przewodnik, technik hotelarstwa, właściciel gospodarstwa agroturystycznego, kelner, agent usług turystycznych, menedżer hotelu 

Wokół komputera 

Administrator systemów komputerowych, programista, grafik komputerowy, analityk systemu, doradca od systemów komputerowych. 

Wokół pieniędzy 

Analityk gospodarczy, doradca inwestycyjny, zarządca funduszu, rzeczoznawca, makler ubezpieczeniowy 

Wokół oświaty 

Nauczyciel akademicki, nauczyciel przedmiotu, przedszkolanka, doradca zawodowy, instruktor nauki jazdy, pedagog szkolny, logopeda, psycholog, wychowawca domu dziecka, dyrektor szkoły 

2. Drugi etap- prezentacja wylosowanych zadań, czyli przygotowanie scenek: 

  • rozmowa z dyrektorem szkoły średniej na temat powodów wyboru danego zawodu lub szkoły, autoprezentacja- przedstaw swoje mocne strony (kwalifikacje i cechy charakteru właściwe do odpowiedniego zawodu), 
  • rozmowa kwalifikacyjna, 
  • pierwszy dzień w pracy – co robisz aby nawiązać dobry kontakt ze współpracownikami (regulaminy pracy), 
  • jesteś bezrobotny poszukujesz pracy - w jaki sposób. 

3. Trzeci etap – przedstawienie scenki na temat: „jeden dzień w pracy” z grupy zawodowej wylosowanej w I etapie – uczniowie powinni położyć nacisk na to: co powinien umieć pracownik danego zawodu: umiejętności zawodowe, osobowe. 

4. Czwarty etap- podsumowanie pracy poszczególnych zespołów. 

Podsumowanie będzie odbywało się w dwóch turach: pierwsza: II klasy gimnazjum, 

druga: III klasy gimnazjum. 

IX Ocena projektu odbywać się będzie wg następujących kryteriów

a. rozwinięte w czasie realizacji zadań umiejętności i zdobytą wiedzę 

b. zasięg działań, czyli jak liczna grupa społeczności szkolnej lub pozaszkolnej została objęta projektowanymi działaniami 

c. ogólny sposób prezentacji w tym: 

- język, interesujący sposób przekazu 

- poziom estetyczny zgromadzonego materiału 

- spełnienie wcześniej ustalonych warunków 

d. umiejętność pracy w grupie 

e. wykorzystanie różnych źródeł informacji. 

1. Za wykonaną pracę w etapach: od 1do 3 poszczególne zespoły mogą uzyskać od 

 

jednego do pięciu punktów. Maksymalna liczba punków do zdobycia to 15. 

2. Przedstawienie efektów pracy odbędzie się w czasie prezentacji przed komisją konkursową. 

3. Komisja konkursowa po ostatniej prezentacji wyłoni zwycięzców I, II, III miejsca w kategorii klas II i III. 

 

X Komisja konkursowa 

W skład komisji wejdą przedstawiciele 

- Rady Pedagogicznej 

 

VII Postanowienia końcowe 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po zakończeniu prezentacji zespołów klasowych. 

3. Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

4. Organizatorzy podejmą starania o pozyskanie funduszy na nagrody rzeczowe. 

5. Powyższy projekt, wynika z założeń zawartych w Szkolnym Programie Profilaktyki i Szkolnym Programie Wychowawczym. 

6. Załącznik: 

- Szkolny Program Profilaktyki 

- Szkolny Program Wychowawczy. 

7. Wszelkie pytania prosimy kierować do osób wymienionych poniżej. 

 

Osoby odpowiedzialne: 

Jolanta Marczak 

Anna Czernel 

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO