r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praca szkolnego psychologa 05.11.2019

Praca szkolnego psychologa

informacje

Do zadań psychologa szkolnego należy:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i jego  uczestnictwo  w życiu  przedszkola,  szkoły i placówki;
2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych  stanowiących  barierę  i ograniczających  aktywne  i pełne  uczestnictwo  ucznia  w życiu  przedszkola, szkoły i placówki;
3)   udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc  rodzicom  i nauczycielom  w rozpoznawaniu  i rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,  predyspozycji
 i uzdolnień uczniów;
8)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów,  w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:
dyrekcją szkoły, rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, nauczycielami i pracownikami innych szkół, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi, innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzież
y - policją, GOPS, Sąd Rejonowy.
 
Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:
Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu. (wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów,
Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.(poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna,
Psychoedukacja i psychoprofilaktyka.(profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji)
Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.
 
Plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej został opracowany zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej oraz z kierunkami polityki oświatowej państwa.
W odniesieniu do Polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 należy skupić się na:
1. Profilaktyce uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowaniu do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 
W bieżącym roku szkolnym realizowane będą następujące programy i projekty:
1. „Zdrowy człowiek - zdrowy świat”
2. „Z kulturą za pan brat” dla kl IV-VII
3. „Chrońmy dzieci” (program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W maju 2018 nasza szkoła otrzymała Certyfikat CHRONIMY DZIECI)
4. Projekt „Działaj z imPETem
5. Cykl zajęć „Uczymy się jak się uczyć”     
6. "Pozytywna uwaga".   
 
W szkole obowiązują:
1. „Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny” 
2. „Szkolne procedury postępowania w sytuacjach trudnych”.
« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO