r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w r. szk. 2019/20 12.09.2019

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w r. szk. 2019/20

informacje

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole                             i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa                                               w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole                       i placówce wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

W bieżącym roku w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są następujące zajęcia:

a)      dydaktyczno- wyrównawcze ( j. polski, matematyka),

b)       korekcyjno-kompensacyjne, 

c)       rewalidacyjne,

d)      logopedyczne,

e)       rozwijające uzdolnienia

f)       doradztwo zawodowe  (indywidualne i grupowe) ,

Prowadzone są także działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci   i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (realizacja projektu wychowawczo-profilaktycznego                       „ Zdrowy człowiek, zdrowy świat”).

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także  w formie porad i konsultacji dla uczniów oraz rodziców.

Doradztwo zawodowe

Ze względu na dynamiczne zmiany jakie zachodzą obecnie na rynku edukacji
i pracy, nasze dzieci powinny być przygotowane do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, szczególnie z zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji, systematycznego dokształcania się, opanowywania nowych umiejętności przydatnych w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu. Stąd tak ważna jest zarówno umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, jak również gotowość do podejmowania trafnych wyborów                          w okresie całego życia.

Uczniowie klas VIII za kilka miesięcy staną przed wyborem nowej szkoły. Warto już teraz określić swoje potrzeby, zainteresowania, umiejętności, wartości, dostępne możliwości oraz zaplanować swoją przyszłość edukacyjno-zawodową.

Wiele informacji można znaleźć na stronach:

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8978

Narzędzie multimedialne „Mapa Karier” (narzędzie zawiera szczegółowe opisy zawodów)
https://mapakarier.org/

„Bliżej Rynku Pracy” – informacje dla uczniów oraz rodziców (strefa open)
https://brp.edu.pl/course/view.php?id=10

Poradnik dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 „Jak mądrze wybierać i wspierać?...”
https://brp.edu.pl/pluginfile.php/2499/mod_resource/content/1/jak_madrze_wybierac_i_wspierac_-poradnik_-_rekrutacja_2019.pdf

 

Zapraszamy  również uczniów  na indywidualne rozmowy doradcze i testy predyspozycji zawodowych  w godzinach pracy pedagoga szkolnego.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, znajdziecie Państwo w obowiązujących aktach prawnych:


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz.1591)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
(Dz.U. 2017, poz.1578);

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO