r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan działań psychologiczno - pedagogicznych 15.10.2017

Plan działań psychologiczno - pedagogicznych

w bieżącym roku szkolnym

Plan działań psychologiczno – pedagogicznych oraz wychowawczych

w roku szk. 2017/2018

 

W naszej szkole dostępne są następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia służące rozwijaniu zainteresowań (np. sportowe, teatralne), zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością, zajęcia zawodoznawcze, zajęcia z psychologiem i pedagogiem, zajęcia z uczniem zdolnym.

Ponadto uczniowie angażowani są do działań w wolontariacie, PCK, do pracy w grupie mediacyjnej.

W organizacji różnorodnych działań, rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu innowacji pomagają nam różne instytucje zewnętrzne, np. Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, policja,  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, sąd rodzinny.

 

Planowane projekty psychologiczo-pedagogiczne:

 

1. „Jestem bezpieczny” (I sem.) szeroko rozumiane bezpieczeństwo w szkole, domu, profilaktyka uzależnień, w internetcie.

2. „Zdrowe życie i dobre zachowanie” (II sem.) propagowanie zdrowego stylu życia, zasad savoir’e viru

 

Wspólnie z rodzicami został opracowany Szkolny Program Wychowawczo-profilaktyczny.

Na podstawie - ankiet (wśród uczniów, rodziców i nauczycieli), wniosków z debaty, obserwacji nauczycieli i specjalistów sporządzono diagnozę sytuacji szkolnej – opracowano model absolwenta, wartości preferowane przez poszczególne grupy i zaplanowano działania na bieżący rok szkolny.

Działania te będą dotyczyły następujących obszarów :

 I.  Zdrowie- edukacja zdrowotna II. Relacje-kształtowanie postaw społecznych

III. Kultura- wartości, normy i wzory zachowań IV. Bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych. Diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych

 

 

Nasza szkoła wprowadza w życie:

„Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.”

 

1. Szkoła posiada dokument Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

2. W dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisane są:

- procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, rówieśników, członków rodziny lub personelu szkoły,

- zasady ochrony danych osobowych dziecka, które określają sposób przechowywania i udostępniania informacji o dziecku oraz zasady ochrony wizerunku dziecka, które określają sposób jego utrwalania                  i udostępniania,

- zasady dostępu dzieci do internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami,

- zasady bezpiecznych relacji na linii personel szkoły-dziecko.

5. Pani Dyrektor wyznaczyła p. Agnieszkę Stępniak-Łuczywek odpowiedzialną za monitoring realizacji Polityki ochrony dzieci.

6. W placówce jest firma odpowiedzialna za monitoring bezpieczeństwa sieci komputerowej.

7. Szkoła zapewni dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

- W każdej klasie odbędą się zajęcia na temat praw dziecka, zajęcia na temat ochrony przed przemocą, zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy rówieśniczej, zajęcia na temat zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w internecie

- W każdej klasie dzieci zostaną poinformowane do kogo mają się zgłosić po pomoc i radę  w przypadku krzywdzenia lub wykorzystywania.

- W szkole będą dostępne materiały edukacyjne w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem seksualnym oraz zasad bezpieczeństwa w internecie (broszury, ulotki, książki).

- W szkole będą wyeksponowane informacje dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.

 

                                                                                                        A.Stępniak-Łuczywek psycholog

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO