r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkurs Walentynkowy  - Ach ta miłość, czyli. Walentynki 01.10.2012

Konkurs Walentynkowy - Ach ta miłość, czyli. Walentynki

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Ach ta miłość, czyli. Walentynki"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Garbowie I, zwany dalejorganizatorem.

2. Celem konkursu jest popularyzacja psychologii wśród uczniów orazprzedstawienie ich osiągnięć.

3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego,oceniania zdjęć oraz przyznawania nagród.

 

II. Zasady konkursu

1. Czas trwania konkursu - od 15 stycznia 2013r do 28 lutego 2013r.

2. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem) może być każdyuczeń

zaproszonych do konkursu szkół, który spełni wymogi niniejszegoregulaminu.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie kartkiwalentynkowe, wiersze, inne formy pisemne.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a wszczególności punkty 11 i 12 regulaminu oraz zapewnia, że:

a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,

c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione orazinnych

dóbr prawnie chronionych,

5. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

a. uczniowie szkoły podstawowej – klasy IV - VI

b. uczniowie gimnazjum.

6. Każdy uczestnik może zgłosić do 1 pracę, która ukazuje własnąinterpretację tematu.

7. Format prac:

     a. kartki walentynkowe, wiersze, inne formy pisemne.,

b. nie można zgłaszać do konkursu prac, które gdziekolwiek były jużpublikowane i prezentowane. Ponadto nie można zgłaszać do konkursufotografii, które były już wcześniej nagrodzone lub wyróżnione wjakimkolwiek konkursie.

8. Każdy plik powinien być opisany:

a. w temacie e-maila: MIĘDZYSZKOLNY KONKURS  „Ach ta miłość,czyli… Walentynki”

b. tytuł pracy,

c. imię i nazwisko autora oraz nazwę szkoły i klasę.

9. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: aluczywek@wp.pl lubdostarczać osobiście

     do p. Agnieszki Stępniak-Łuczywek, pokój Pedagoga szkolnego

10. Termin składania prac upływa 26 lutego 2013r

11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej wsiedzibie

Organizatora, a prace laureatów w miesięczniku „Głos Garbowa”.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prackonkursowych w materiałach związanych z konkursem oraz promocjąZespołu Szkół z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

 

 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

  1. 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przezorganizatora. 

  2. 2.Zdjęcia zostaną ocenione przez jury od strony interpretacyjnej, technicznej,kompozycyjnej. 

  3. 3.Decyzja jury jest ostateczne i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

  4. 4.Nagrody będą przyznawane w obu kategoriach niezależnie. 

  5. 5.Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

  6. 6.Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania pierwszej nagrody. 

  7. 7.Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscurozstrzygnięcia 

konkursu oraz wręczenia nagród.

8.   Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne zwyrażeniem

zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie zprzepisami

Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdądanych

nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów KodeksuCywilnego z 23

kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach

pokrewnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw

autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia,przerwania lub

odwołania konkursu bez podania przyczyny.

5. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasadykonkursu.

6. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej

organizatora.

7. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje

Organizator, o ile akty prawne wyższego rzędu nie stanowią inaczej.

 

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs z ramienia organizatora:

mgr Agnieszka Stępniak-Łuczywek

mgr Anna Zając

mgr Emilia Szczuka

 
« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO