r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkurs - Ciało i dusza - dwie sfery tworzące Jedność 10.11.2012

Konkurs - Ciało i dusza - dwie sfery tworzące Jedność

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Ciało i dusza - dwie sfery tworzące Jedność" regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Garbowie I, zwany dalej organizatorem.

2. Celem konkursu jest popularyzacja psychologii wśród uczniów oraz przedstawienie ich osiągnięć.

3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego, oceniania zdjęć oraz przyznawania nagród.

 

II. Zasady konkursu

1. Czas trwania konkursu - od 20 listopada 2012r  do 8 stycznia 2013r.

2. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem) może być każdy uczeń zaproszonych do konkursu szkół, który spełni wymogi niniejszego regulaminu.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac w formie plakatu, lub w dowolnej formie pisemnej.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty 11 i 12 regulaminu orazzapewnia, że:

a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych,

5. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

a. uczniowie szkoły podstawowej – klasy IV - VI
b. uczniowie gimnazjum.
 
6. Każdy uczestnik może zgłosić do 1 pracę, która ukazuje własną interpretację tematu.

7. Format prac:

a.  prace w formie plakatu, lub w dowolnej formie pisemnej,

b.  nie można zgłaszać do konkursu prac, które gdziekolwiek były już publikowane i prezentowane. Ponadto nie można zgłaszać dokonkursu prac, które były już wcześniej nagrodzone lub wyróżnione w jakimkolwiek konkursie.

8. Każda praca powinna być opisana:

a. SZKOLNY KONKURS  „Ciało i dusza -  dwie sfery tworzące Jedność”
b. tytuł pracy,
c. imię i nazwisko autora oraz nazwa szkoły i klasa.

9. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: aluczywek@wp.pl lub dostarczać osobiście

     do p. Agnieszki Stępniak-Łuczywek, pokój Pedagoga szkolnego

10. Termin składania prac upływa 3 stycznia 2013.

11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie

Organizatora, a prace laureatów w miesięczniku „Głos Garbowa”.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac konkursowych w materiałach związanych zkonkursem oraz promocją Zespołu Szkół z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 
2. Zdjęcia zostaną ocenione przez jury od strony interpretacyjnej, technicznej, kompozycyjnej. 
3. Decyzja jury jest ostateczne i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 
4. Nagrody będą przyznawane w obu kategoriach niezależnie. 
5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 
6. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania pierwszej nagrody. 
7. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród.
8. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.

5. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

6. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.

7. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator, o ile akty prawne wyższego rzędu nie stanowią inaczej.

 

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs z ramienia organizatora:

mgr Agnieszka Stępniak-Łuczywek

mgr Anna Zając

mgr Emilia Szczuka

 

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO