r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 01.04.2019

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

czytamy

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej

CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 15 016,35 zł Kwota przyznanego wsparcia finansowego: 12 000 zł Wkład własny: 3 016,35 zł.

 Liczba zakupionych książek: 1031, w tym lektur: 153, co stanowi 14,84 % zakupionych książek.

 

Biblioteka szkolna przygotowywała się do udziału w projekcie już w ubiegłych latach. Przeprowadzono wstępne konsultacje z uczniami, rodzicami i nauczycielami, bibliotekarz uważnie obserwował tendencje w dokonywanych przez uczniów wyborach książkowych. W ciągu całego roku szkolnego 2017/2018 i do momentu zakończenia zakupów dostępna była w bibliotece szkolnej lista, do której zainteresowani mogli dopisywać tytuły pozycji książkowych. Przeprowadzono ankietę wśród uczniów dotyczącą kierunków wzbogacania księgozbioru. Na zebraniach z rodzicami w latach  2016/2017 i 2017/2018 bibliotekarz poinformował o aplikacji do programu i zachęcił rodziców do współtworzenia listy potrzeb książkowych, w roku 2018/2019 przekazał informację o zakwalifikowaniu do programu i ponowił prośbę o udział w tworzeniu listy zakupów.  Powstająca lista była na bieżąco konsultowana z pracownikami biblioteki publicznej, tak by zawierała tytuły aktualnie popularne wśród czytelników.

Konsultacje z nauczycielami dotyczyły przede wszystkim włączenia do zbiorów tytułów proponowanych w nowej podstawie programowej jako lektury szkolne oraz książek umożliwiających poszerzenie informacji z poszczególnych przedmiotów. Po konsultacjach ze specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel wspomagający i rewalidator) uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami – zakupiono książki z dużą czcionką a także książki bez tekstu, obrazkowe - do omówienia, opowiadania, oglądania, książki łatwe w czytaniu - bez dwuznaków oraz  książki swoją tematyką dotyczące integracji, tolerancji, wyrozumiałości i pomocy innym.

Zgodnie z wymogami programu, jeszcze przed zakwalifikowaniem do udziału, biblioteka szkolna dostosowała organizację pracy do potrzeb uczniów, którzy mają możliwość wypożyczania książek także na wakacje i ferie. Przygotowując się do udziału w projekcie, szkoła podjęła decyzję o przejściu na elektroniczny system ewidencji zbiorów i wypożyczeń. W maju 2018 roku bibliotekarz uczestniczył w szkoleniu dotyczącym obsługi systemu e-biblio. 29 maja dokonano pierwszych wpisów do księgi inwentarzowej (od numeru11187), wpisy zakończono 14 listopada numerem 12279.

W roku szkolnym 2018/2019, podobnie jak w latach poprzednich, na spotkaniu z rodzicami został poruszony temat wpływu czytelnictwa oraz właściwie opanowanej umiejętności czytania. Rodzice i uczniowie otrzymali ulotki promujące systematyczne czytanie dzieciom i przez dzieci (wypisy ze strony akcji Cała Polska Czyta dzieciom) w formie broszur i informacji zamieszczanych na odwrocie kart systematycznego czytania. Podobnie jak w latach ubiegłych, bibliotekarz przeprowadził  w klasach młodszych badanie techniki czytania (test J. Konopnickiego), wyniki poszczególnych uczniów zostały przekazane wychowawcom i rodzicom. Przygotowane przez uczniów plakaty promujące czytanie dzieciom, zostały rozwieszone przed salami klas młodszych.

W ramach współpracy z biblioteką publiczną im. Bronisława Pietraka w Garbowie zorganizowano cykliczne konkursy recytatorskie (poezji współczesnej, twórczości Bronisława Pietraka, poezji Jana Pawła II, Mistrz Pięknego Czytania) oraz informowano na terenie szkoły o działaniach promujących czytelnictwo, podjętych przez bibliotekę np. konkurs fotograficzny.

 

W czasie realizacji programu zorganizowano:

Wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów:

Dzień Głośnego Czytania

– uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum czytali młodszym kolegom baśnie i legendy nawiązujące do historii Polski;

- w klasach IV – VII i III gimnazjum lekcje rozpoczynały się od odczytania fragmentu książki nawiązującej do historii Polski, przybliżającej sylwetki polskich uczonych, odkrywców, wynalazców i podróżników. Pozycje były tak dobrane, aby nawiązywały do nauczanych przedmiotów.

Dzień Pluszowego Misia

- poszukiwania przez uczniów klas 0 - III książek, w których występują misie i niedźwiedzie, zakończone utworzeniem przez uczniów poszczególnych klas list książek: MISIE KSIĄŻKOWE – PLUSZOWE I NIE TYLKO oraz wystawą odszukanych pozycji książkowych

- przygotowanie przez Członków Szkolnego Klubu Wolontariusza  SK PCK zakładek do książek „MISIE(Ę) podoba pomaganie” z postaciami różnych misiowych bohaterów i tytułów książek, w których występują oraz informacji dotyczących misji Czerwonego Krzyża i Półksiężyca. Zakładki zostały rozdane na terenie szkoły uczniom i rodzicom;

- przygotowanie przez uczniów klasy II b misiowych zakładek książkowych.

Akcje plakatowe

- przygotowanie przez uczniów plakatów w technice kolażu, promujących czytelnictwo i zbiory biblioteki szkolnej „Czytam, ponieważ...”. plakaty zostały rozwieszone na terenie całej szkoły;

- przygotowanie przez aktyw biblioteczny i członków SKW SK PCK, pod opieką bibliotekarza, plakatów informacyjnych dla rodziców „Dlaczego warto czytać dzieciom” i „Gdy dziecko idzie do szkoły nie rezygnujmy z głośnego czytania”. Plakaty wykonano techniką kolażu, zostały zalaminowane i umieszczone przed salami klas młodszych i oddziałów przedszkolnych.

- lubię książki i bibliotekę – stała wystawa rysunków uczniów promujących poszczególne tytuły książkowe i czytelnictwo oraz bibliotekę

Wystawy książek – wybór i przygotowanie wystaw z udziałem aktywu bibliotecznego

- Ojczyzna słowem malowana

- Misie książkowe, pluszowe i nie tylko

- Atlasy świata dla dzieci pt. „Tak poznajemy świat”

Dodatkowo uczniowie brali czynny udział uczniów w przyjęciu, opracowaniu i włączaniu do księgozbioru nowych pozycji, dzięki czemu mogli poznać nowe tytuły

- pomoc przy opracowaniu formalnym

- kodowanie i foliowanie nowo zakupionych książek

- dostosowanie układu zbiorów do potrzeb uczniów i porządkowanie księgozbioru

Zajęcia czytelnicze

Tytuł cyklu

Oddział

Nauczyciel realizujący

Termin (rok szkolny)

CELE, krótki opis

Czytankowo

 

„0”

E. Klocek

2017/2018

- wzbogacanie słownictwa dzieciom

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych

- praca nad poprawnością wypowiedzi

Cykliczne zajęcia czytelnicze w świetlicy

 

Grupa świetlicowa

A. Czernel

2017/2018

- promocja czytelnictwa

- kształcenie czytania ze zrozumieniem

- poznanie zbiorów bibliotecznych

„Kwadrans z książką”

1a

M. Chabros

2017/2018

- wdrażanie do uważnego słuchania

- rozwijanie kompetencji językowych,

- praca nad poprawnością wypowiedzi

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych

 Terapia logopedyczna z wykorzystaniem zasobów bibliotecznych pt. „Potyczki słowne”

 

Uczniowie objęci terapią  kl. 0-3 szkoły podstawowej

A. Nakonieczna

2017/2018

- usprawnianie aparatu mowy

- wywoływanie głosek

- automatyzacja prawidłowej realizacji dźwięków   mowy

Zajęcia teatralne- tworzenie scenek mimicznych na podstawie wybranych fragmentów literatury dziecięcej

 

Grupa teatralna SGTD

A.  Nakonieczna

2017/2018

- rozwijanie kompetencji językowych, obywatelskich

- promocja czytelnictwa

 

„Czytanie na dywanie'

Grupa przedszkolna

M.  Wdowiak

2017/2018

- rozwijanie wyobraźni i zwiększanie zasobu słownictwa.

Czytamy z Bratkiem

3 a

B. Jesionowska

2017/2018

- promocja czytelnictwa i zbiorów biblioteki

- wzbogacanie słownictwa

- kształtowanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi

- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

„Wszyscy słuchamy czytanych książek”

1

E.  Klocek

2018/2019

- wzbogacanie słownictwa

- kształtowanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi

- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

„Kącik ciekawej książki”

1

E. Klocek

2018/2019

- promocja ciekawych książek

- poznanie księgozbioru

kształtowanie umiejętności prezentacji

Zajęcia czytelnicze rozwijające „Czytam i wiem”

 

2a

M. Chabros

2018/2019

- praca z tekstem

- kształtowanie logicznego myślenia

- wzbogacanie słownictwa

- praca nad poprawnością wypowiedzi

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych

 

„Kruk Skarpetka uczy”

Grupa świetlicowa; 0, I

M.  Wdowiak

2018/2019

-uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów

Terapia logopedyczna z wykorzystaniem zasobów bibliotecznych pt. „Potyczki słowne”

 

Uczniowie objęci terapią  kl. 0-3 s.p.

A. Nakonieczna

2018/2019

- usprawnianie aparatu mowy

- wywoływanie głosek

- automatyzacja prawidłowej realizacji dźwięków mowy

Zajęcia teatralne- przedstawienie na podstawie książki pt. „Asiunia”

 

Grupa teatralna SGTD

A. Nakonieczna

2018/2019

- rozwijanie kompetencji językowych, obywatelskich

- promocja czytelnictwa

 

Czytelnictwo jako jedno z zadań w planie daltońskim

0

B. Jesionowska

2018/2019

- promocja czytelnictwa i zbiorów biblioteki

- wzbogacanie słownictwa

- doskonalenie umiejętności słuchania

Tosia poznaje czekoladę – wspólne wysłuchanie książki w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej

0 - III

wychowawcy, bibliotekarz, logopeda

2018/2019

- promocja zbiorów biblioteki

- doskonalenie umiejętności słuchania

- promocja książki jako źródła wiedzy

Małe eksperymentowanie

I sp – grupa świetlicowa

A. Czernel

2018/2019

- zapoznanie z księgozbiorem popularnonaukowym (doświadczenia i eksperymenty)

Z książką poznajemy Polskę

 

I sp – grupa świetlicowa

bibliotekarz

2018/2019

- zapoznanie z księgozbiorem popularnonaukowym

- poznanie flory i fauny Polski

 

Kiermasz taniej książki – współpraca z księgarniami i wydawnictwami - promocja czytelnictwa, promowanie książki – najlepszego prezentu pod choinkę dla dziecka.

 

Projekty wykorzystujące księgozbiór biblioteki szkolnej

 

Temat projektu

Oddział

Nauczyciel realizujący

Termin (rok szkolny)

CELE, krótki opis

Cała Polska czyta dzieciom – MY czytamy sobie – karty systematycznego czytania

 0, Ia, Ib, II, IIIa, IIIb

wychowawcy i bibliotekarz

2017/2018

- zachęcenie do systematycznego czytelnictwa

- zaangażowanie rodziców

- promocja  korzyści wynikających z opanowania techniki czytania

Nasza półka z książkami

Ib, IIIb

wychowawcy i bibliotekarz

2017/2018

-poznanie zbiorów biblioteki

- zachęcenie do systematycznego czytania

Z książką po wiedzę

II (grupa świetlicowa)

bibliotekarz

2017/2018

- wykorzystanie księgozbioru do poznania zwierząt świata

Wędrówki po Polsce z baśnią i legendą

Ia i Ib (grupa świetlicowa)

bibliotekarz

2017/2018

- poznanie legend polskich

- poznanie miast i miejscowości w Polsce

W świecie baśni i wierszy Marii Konopnickiej

 

Ib

wychowawca i bibliotekarz

2017/2018

- poznanie twórczości patronki szkoły

 

 „Poznajemy na nowo/nasz nowy księgozbiór  biblioteki szkolnej ”:

klasy IV – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum

bibliotekarz i wychowawcy

2018/2019

Głównym założeniem było zapoznanie uczniów, nie tylko aktywnych czytelników, z najnowszymi ale też starszymi zbiorami biblioteki.

Zadaniem uczniów było przeszukanie księgozbioru biblioteki pod kątem wylosowanego przez klasę tematu, odnalezienie co najmniej dwudziestu tytułów książkowych i wykonanie projektów okładek dla dziesięciu wybranych książek.

Kolejnym etapem było wykonanie plakatu zawierającego wylosowany temat, tytuły książek i projekty okładek i zaprezentowanie go na wystawie.

Ponieważ projekt realizowany był w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, kilka klas wylosowało ten sam temat, co umożliwiło promocję większej ilości tytułów dotyczących historii  i kultury Polski oraz znanych Polaków.

Kultura i tradycja, wiara i wierzenia

IV a

Inne światy – fantasy i fantastyka

IV b, VII a

Miłość, przyjaźń i rodzina

V a

Ojczyzna słowem malowana

V b, 3 b, 3 c, VIII

Z plecakiem w świat – książki podróżnicze

V c

Historia – nie tylko w podręczniku

VI a

O nich warto pamiętać – biografie, autobiografie, biografie zbeletryzowane,

VI b

Z przygodą za pan brat – książki przygodowe, detektywistyczne i z dreszczykiem

VII b

O tym trudno jest rozmawiać – tzw. ważne tematy

3 a

 

Nasza półka z książkami

I, IIa, IIb, III

wychowawcy i bibliotekarz

2018/2019

- poznanie zbiorów biblioteki

- wdrażanie do systematycznego czytania

 

Z Biblią przez życie i kulturę

VIII i III G

nauczyciele religii

2018/2019

- przekazanie obrazów kultury przedstawionych w Piśmie Świętym

- przekazanie obrazów zachowań społeczeństw w kontekście określonych trudności

Projekt zawodoznawczy „Z nami poznajcie różne zawody”

 

Klasa 7a i grupa świetlicowa

pedagog, bibliotekarz, wych. świetlicy

2018/2019

- poznanie zawodów

- autoprezentacja i występy publiczne

- zapoznanie z księgozbiorem

Czytanie się opłaca

 

IV – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

2018/2019

- zapoznanie z księgozbiorem

- promocja czytelnictwa jako sposobu zdobywania wiedzy

- kształtowanie umiejętności prezentacji

- kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji

 

W poszczególnych salach lekcyjnych zostały umieszczone plakaty – listy książek, które pomagają w poszerzaniu wiedzy z poszczególnych przedmiotów.

Listy te tworzone były przez uczniów, których zadaniem było wyszukanie i przeczytanie pozycji związanej z nauczanym przedmiotem oraz zaprezentowanie jej nauczycielowi i pozostałym uczniom.  Za prezentację uczeń otrzymywał ocenę. Tytuł książki wpisany był na listę, aby inni także mogli sięgnąć do tej pozycji.

 

 

Wnioski:

Możliwość decydowania o zakupach i czytanie nowych książek, sprawiło, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce, sugerują nowe zakupy. W chwili obecnej oddawane głosy są bardziej przemyślane, merytoryczne. Do tworzenia listy zakupów zaangażowani zostali rodzice, którzy przychodzą do biblioteki razem ze swoimi dziećmi i pomagają w wyborach.  Czytelnicy -  uczniowie, rodzice i nauczyciele chcą mieć wpływ na zakupy nowych książek do biblioteki.

Jedną z aktywniejszych grup czytelniczych są uczniowie klas młodszych 0 – III, dlatego głównie dla nich został odnowiony księgozbiór. Widoczne jest bardzo duże zainteresowanie nowymi tytułami, do wypożyczenia niektórych książek tworzą się kolejki. Często padają pytania typu: Czy tej książki są dalsze części; Czy są inne książki tego autora; Czy mogłaby pani zakupić więcej książek z tej serii. Należy nadal rozbudowywać księgozbiór biblioteki pod kątem potrzeb zgłaszanych przez czytelników.

Ponieważ wszystkie zakupione w programie książki zostały zewidencjonowane z użyciem programu e-biblio i w tym programie są udostępniane (pozostały księgozbiór zewidencjonowany jest tradycyjnie, posiada karty książek) wyraźnie widać udział nowych pozycji w dziennych wypożyczeniach. Do 21 grudnia 2018 roku udostępniono nowe pozycje 1340 razy w tym 1084 uczniom,  214 nauczycielom, 42 innym pracownikom, co stanowi niemal połowę wypożyczeń (wypożyczeń tradycyjnych odnotowano 2007). Zaznaczyć należy, że zdecydowaną większość nowych pozycji zakupiono w okresie od września do listopada, a zatem, czas ich udostępniania był stosunkowo krótki. Widoczne jest duże zainteresowanie nowymi pozycjami, zarówno z działów 0 – III, jak i dla dzieci starszych - właściwie wszystkie tytuły zamówione przez uczniów klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum zostały wypożyczone co najmniej jednokrotnie.

W szkole podejmuje się wiele działań promujących czytelnictwo. Są one najczęściej długofalowe, a część efektów widoczna będzie po upływie dłuższego okresu czasu.  Zauważalne jest jednak, że na aktywność czytelniczą uczniów klas młodszych największy wpływ ma postawa wychowawcy oraz rodziców. W oddziałach, gdzie współpraca między wychowawcą a bibliotekarzem jest ścisła i systematyczna, obserwowana jest duża aktywność czytelnicza uczniów, a co za tym idzie, chętny udział w realizowanych projektach. W klasach starszych, zwłaszcza w czwartej, następuje zwykle regres czytelnictwa, nawet wśród uczniów bardzo aktywnych w klasach młodszych. Spowodowane jest to większą ilością nauki i przekonaniem, że czytanie zabiera czas, który można by na nią poświęcić (jak wnioskować można na podstawie rozmów z uczniami i rodzicami). Należy podejmować kolejne działania mające na celu uświadomienie nauczycielom, uczniom i rodzicom pożytków płynących z czytelnictwa oraz możliwości zdobywania i pogłębiania wiedzy, poprzez sięganie do odpowiednich pozycji z biblioteki szkolnej.  Z pewnością duże znaczenie może mieć w tym przypadku zaangażowanie nauczycieli poszczególnych przedmiotów w promocję tytułów związanych z nauczanym przedmiotem.

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO