r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkurs fotograficzny - Szkoła w naszych oczach – miejsca bardziej i mniej lubiane 01.04.2013

Konkurs fotograficzny - Szkoła w naszych oczach – miejsca bardziej i mniej lubiane

Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  Szkoła w naszych oczach – miejsca bardziej i mniej lubiane”. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół W Garbowie I, zwany dalej organizatorem. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii, wskazanie przez uczniów miejsc w szkole, w których czują się bezpiecznie lub niepewnie. 

3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego, oceniania zdjęć oraz przyznawania nagród. 

 

II. Zasady konkursu 

1. Czas trwania konkursu - od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2013r. 

2. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem) może być każdy uczeń, który spełni wymogi niniejszego regulaminu. 

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. 

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty 11 i 12 regulaminu, oraz zapewnia, że: 

a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 
b. nie narusza praw autorskich osób trzecich, 
c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych,
d. posiada pisemną zgodę osób ujętych na fotografii (lub prawnych opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich) na wykorzystanie wizerunku 

5. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

a. uczniowie Szkoły Podstawowej klasy I – III 

b. uczniowie Szkoły Podstawowej klasy IV - VI 

b. uczniowie Gimnazjum. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do 10 prac, które ukazują miejsca przyjazne (+) lub niebezpieczne (-). 

7. Format prac: 

a. zdjęcia w formacie plików JPG 

8. Każde zdjęcie powinno być opisane: 

a. miejsce bezpieczne (+) lub miejsce niebezpieczne(-) 

b. uzasadnienie wyboru danego miejsca 

b. imię i nazwisko autora oraz klasę. 

9. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: annazajacbiblioteka@o2.pl w temacie maila: SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Szkoła w naszych oczach – miejsca bardziej i mniej lubiane” 

10. Termin składania prac upływa 30 kwietnia (wtorek). 

11. Zgłoszone prace mogą być eksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej organizatora. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac konkursowych w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Zespołu Szkół z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora. 

 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora 

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

3. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach niezależnie. 

4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

5. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania pierwszej nagrody. 

6. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród. 

8. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

5. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

6. Regulamin jest do dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora. 

7. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje organizator o ile akty prawne wyższego rzędu nie stanowią inaczej. 

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs z ramienia organizatora: 

mgr Anna Zając 

mgr Anna Czernel 

mgr Jolanta Marczak 

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO