r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizacja roku szkolnego 31.01.2019

Organizacja roku szkolnego

ważne daty

 

 

PLAN PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Marii Konopnickiej w Garbowie z Oddziałami Gimnazjalnymi

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

                     Wydarzenie

Termin/data

Cel/założenia programowe

Rada Pedagogiczna

Organizacja nowego roku szkolnego.

 

29.08.2018

 

Zgodnie z porządkiem zebrania Rady Pedagogicznej: m.in. przydział obowiązków, dodatkowych czynności, informacja ze spotkania z Lubelskim Kuratorem Oświaty, zapoznanie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa

Rozpoczęcie  zajęć

dydaktyczno – wychowawczych w nowym roku szkolnym

03.09.2018

 

 (podstawa prawna:§ 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Rada Pedagogiczna

Planowanie pracy szkoły.

Plan nadzoru pedagogicznego.

12.09.2018

 

Zatwierdzenie planów pracy szkoły na rok szkolny; planów dydaktyczno-wychowawczych, zestawu programów nauczania,  planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019.

Aktualizacja dokumentacji szkolnej z wymogami prawa.

Zebranie z rodzicami.

Spotkanie Dyrekcji, wychowawców                i wszystkich nauczycieli z rodzicami uczniów

Spotkania z wychowawcą w klasach

11.09.2018

 

 

 • Przedstawienie  nauczycieli poszczególnych przedmiotów

zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi i sposobami odwołania od oceny z przedmiotu,

 • diagnoza potrzeb rodziców i udział ich w życiu klasy i szkoły
 • wypracowanie planu pracy wychowawczej dla klasy uwzględniającego program wychowawczo- profilaktyczny szkoły
 • obowiązująca dokumentacja w postaci dziennika elektronicznego Librus: oceny, kontakt, usprawiedliwienie nieobecności, itp. 
 • organizacja roku szkolnego 2018/2019 w tym dni wolne od zajęć dydaktycznych, daty egzaminów zewnętrznych
 • informacja o pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzonej w szkole, współpraca z rodzicami w tym zakresie
 • informacja o zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w roku szkolnym 2018/2019
 • wybór  trójki klasowej i przedstawicieli do Rady Rodziców
 • dobrowolność ubezpieczenia uczniów w szkole
 • przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i w szkole;
 • omówienie możliwości składania skarg i wniosków z zachowaniem kolejności wychowawca: nauczyciel –dyrektor -organ prowadzący Gmina Garbów- organ nadzorujący Kuratorium w Lublinie
 • zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
 • organizacja dowozu uczniów, godziny pracy szkoły, plan lekcyjny

 

Konsultacje dla rodziców i uczniów; spotkania partnerskie

18.10.2018

Monitorowanie efektów kształcenia uczniów szkoły, współpraca z rodzicami w tym zakresie

Zebranie z rodzicami.

 Spotkanie  z pracownikiem PPP, pedagogiem, psychologiem, logopedą

 na temat: jak pracować z dzieckiem w domu.

18.11.2018

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie.

Konsultacje ze specjalistami.

 

Zimowa przerwa świąteczna

      22– 31. 12. 2018

 (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Rada Pedagogiczna.

Wyniki klasyfikacji w I półroczu

   31.01.2019

 

Klasyfikacja uczniów. Analiza efektów kształcenia i wychowania.

 

Zebranie z rodzicami.

 

 

   6.02.2019

Podsumowanie pracy szkoły i osiągnięć uczniów za I półrocze. Zebrania wychowawców                              z rodzicami uczniów wszystkich klas, informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej. Informacja o wynikach nauczania, frekwencji i zachowaniu uczniów w I półroczu, sukcesy szkoły prezentacja Samorządu Uczniowskiego

Koniec I półrocza

     31. 01. 2019 r.

Statut Szkoły.

Ferie zimowe

 11.02 -24.02. 2019

 (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Rada Pedagogiczna.

    5.02.2019

 

Podsumowanie pracy  w I półroczu. Analiza efektów kształcenia. Sprawozdanie                       z nadzoru pedagogicznego, pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły.

Dzień Samorządności

21.03. 2019

Samorząd Uczniowski

Rada Pedagogiczna  szkoleniowa

11.03.2019

 

Szkolenie z procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/201889.

Zapoznanie z procedurami egzaminacyjnymi. Powołanie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 8-klasisty

Wiosenna przerwa świąteczna.

18.04 – 23.04.

2019

 (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla pozostałych uczniów

10,11,12. 04.2019

 część humanistyczna; część matematyczno-przyrodnicza; część z języka obcego nowożytnego

 

(podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie

w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U.  Nr 186,  poz. 1245)

 

Egzamin po klasie VIII

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla pozostałych uczniów

15,16,17.04.2019

język polski, matematyka, język obcy nowożytny

Dni  wolne od

zajęć dydaktyczno   -wychowawczych

2.11.2018; 2.05.2019

 

(podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie

w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U.  Nr 186,  poz. 1245)

 

Zebranie z rodzicami wychowawców klas, konsultacje z nauczycielami przedmiotów

 

  15.05.2019

 Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas, informacja o zagrożeniach oc. niedostatecznymi. Konsultacje z nauczycielami uczącymi  w danej klasie. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

Rada Pedagogiczna szkoleniowa

 

   23.05.2019

 

Świadome kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych relacji wśród pracowników, uczniów, rodziców (budowanie zespołu), integracja pracowników, inicjowanie i wspieranie działań opartych na zaufaniu, udzielaniu wsparcia, wymianie doświadczeń

 

Rada Pedagogiczna.

Wyniki klasyfikacji rocznej klas

14.06.2019

 

Przyjęcie wyników klasyfikacji rocznej.

Rada Pedagogiczna.

Podsumowanie pracy szkoły za rok

szkolny 2017/2018.

25.06.2019 r.

 

Analiza efektów kształcenia. Praca warsztatowa nad wnioskami do dalszej pracy

Zakończenie rocznych

zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

 

 (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Ferie letnie

24 czerwca -

 31 sierpnia 2019 r.

 (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

 

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO