r. Imieniny:  A A A
 
Zapytanie ofertowe 02.03.2015

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące remontu dachu. Oferty należy składać do dnia 6 marca 2015r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Garbowie

 

Gmina Garbów

Garbów 28

21-080 Garbów

 

Znak sprawy: .....................                                                                   Garbów, ............................

 

                                                    ...............................................

                                                    ...............................................

                                                    ..............................................

                                                    ..............................................

 

                                                  Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: ..............................................................................................................

 

I. Opis przedmiotu zamówienia ...........................................................................................

CPV:  ..................................

 

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 

 

 

III. Przygotowanie oferty.

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem, e-mailem ) na Formularzu

Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: ........... do dnia ............... do godz........................

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na ..................................................................................

Znak sprawy: ...........................”

 

IV. Kontakt z wykonawcą.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: ......................................................................................................................


 

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro.

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Garbów

Garbów 28

21-080 Garbów

NIP: 713-28-84-258

 

Sprawę prowadzi: .

Zespół Szkół w Garbowie

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

  1. Oczyszczenie  , odtłuszczenie i dwukrotne pomalowanie dachu nad salą gimnastyczną i obróbek muru ogniowego  farbą MacorTix.

  2. Wymiana śrub O 8mm i gumowych uszczelek

  3. Uszczelnienie obróbki Kalenicy na całej długości dachu nad salą gimnastyczną

  4. Oczyszczenie , odtłuszczenie i pomalowanie rynien z dwóch stron dachu sali gimnastycznej farbą Macortix

  5. Zaciągnięcie kominów klejem elastycznym i zatopienie siatki oraz pomalowanie farbą elewacyjną(kominy na dachu przylegającym do sali gimnastycznej)

  6. Wykonanie obróbek czap kominów z blachy powlekanej i pokrycie czapki komina papą termozgrzewalną (kominy na dachu przylegającym do Sali gimnastycznej).

  7. Wykonanie i montaż obróbek kominów( wentylatorów) na styku komina z dachem nad salą gimnastyczną i uszczelnienie ich.

  8. Wykonanie i montaż obróbki pasa nadrynnowego z blachy powlekanej na dachu przylegającym do sali gimnastycznej

 

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY


...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

                                                           (pieczęć Wykonawcy)

  

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...............................................................

...............................................................................................zł.

Cenę brutto:..................................zł.  słownie brutto: ………………....................................

................................................................................................zł.

podatek VAT:...............................zł. słownie podatek VAT:.................................................

.........................................................................................zł.

2. Deklaruję ponadto:

a) termin wykonania zamówienia: ........................................

b) warunki płatności :............................................................,

c) okres gwarancji .................................................................,

d) ...........................................................................................,

 

3. Oświadczam, że:

• zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

• zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag;

• związani jesteśmy ofertą do ………….……….;

• w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ....................................................................

2. ...................................................................

3. ...................................................................

 

 

 

................................dn. ............................    ...................................................................

                                                                           podpisy i pieczęcie  osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

 

 (pieczęć Wykonawcy

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO