r. Imieniny:  A A A
 
Wyprawka szkolna 2015/2016 28.08.2015

Wyprawka szkolna 2015/2016

Wyprawka szkolna 2015/2016

I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana uczniom:

1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto

2) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie IV technikum, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto

3) uczniom wymienionym w pkt 1 i 2 niespełniającym kryterium dochodowego pochodzącym z rodzin, w których występuje:

 1. ubóstwo;
 2. sieroctwo;
 3. bezdomność;
 4. bezrobocie;
 5. niepełnosprawność;
 6. długotrwała lub ciężka choroba;
 7. przemoc w rodzinie;
 8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizm lub narkomania;
 14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 15. klęski żywiołowe lub ekologiczne;

4) bez względu na dochód uczniom:

- słabowidzącym,    
- niesłyszącym,
- słabosłyszącym,
- z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
- posiadającym  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych,  do klas II i III gimnazjów, do szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników 5) w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do  klas I, II, III, V i VI szkół podstawowych, do klas II i III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych -  dofinansowanie obejmuje  również zakup materiałów edukacyjnych, ale nie dotyczy to uczniów klas I i II szkół podstawowych w przypadku, gdy korzystają oni z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.


II. WYSOKOŚĆ dofinansowania

Wysokość kwoty dofinansowania zależeć będzie m.in. od typu szkoły, w której uczy się uczeń, klasy oraz od rodzaju niepełnosprawności. I tak wysokość dofinansowania na jednego ucznia wyniesie od 225 zł (np. dla ucznia III klasy szkoły podstawowej) do 450 zł, a w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego - maksymalnie 770 zł na ucznia.

 Szczegółowe informacje na temat kwot dofinansowania można sprawdzić na stronie WWW.men.gov.pl

III.    Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych,  składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

* Do wniosku (wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły) należy dołączyć:

 zaświadczenie o wysokości dochodów(za ostatni miesiąc), w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego do 4 września 2015r.

Wniosek o dofinansowanie

zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016   

  

I. Dane wnioskodawcy

1. Imię i nazwisko …………………………………………………….…………………

2. PESEL …………………………………………………………….…………………..

3. Adres zamieszkania ……………………………………………….…………………..

4. Numer telefonu …………………………………………………….…………………. 

II. Dane osobowe ucznia

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………….……………………………………….

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………..

3.Klasa…………………………………………………………………………………… 

III. Dochód na osobę w rodzinie:

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

Miejsce pracy, nazwa szkoły

Wysokość dochodu

netto w zł.

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:

 

Średni dochód na jedną osobę w rodzinie (gospodarstwie domowym):

 

 

VII. Oryginały zaświadczeń potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu netto

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (właściwe podkreślić i załączyć do wniosku):

-        zaświadczenie dla osób zatrudnionych wystawione przez zakład pracy - sztuk …….,

-        zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – sztuk ……,

-        zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego - sztuk …….,

-        zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury - sztuk …….,

-         dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów - sztuk …….

-         Inne dokumenty stwierdzające uzyskany dochód……………..

 

 

W uzasadnionych przypadkach,  jeżeli nie jest możliwe uzyskanie zaświadczenia o wysokości dochodów, można przedłożyć oświadczenie o wysokości dochodów (w takiej sytuacji należy wskazać przyczynę braku możliwości uzyskania zaświadczenia):

 

VIII.  Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym.

 

IX. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.

 

 

 

 

……………………………..                                                                    …………………………….

        Miejscowość, data                                                                                                                Podpis  wnioskodawcy

 

 

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO