r. Imieniny:  A A A
 
Statut Zespołu Szkół 06.10.2016

Statut Zespołu Szkół

aktualizacja

Postanowienia ogólne

 

§1.1.      Ilekroć w przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)        Zespole Szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Garbowie.

2)        Szkole Podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Garbowie obejmującą klasy I-VI i oddziały przedszkolne.

3)        Gimnazjum – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie.

4)        Statucie – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkół w Garbowie.

5)        Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), ustawę

z dnia 27 VI 2003r.

6)        Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Garbowie.

7)        Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Szkoły i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy szkoły działające w Zespole Szkół.

8)        Uczniach, rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół w Garbowie oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.

9)        Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół.

10)    Organie prowadzącym Zespół Szkół – należy przez to rozumieć Gminę Garbów.

11)    Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół

w Garbowie – należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

§2.1.      Zespół Szkół w Garbowie jest placówką publiczną.

      2.      W skład Zespołu Szkół w Garbowie wchodzą:

1)        Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie,

2)        Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie.

      3.      Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół posiadają własnego patrona, sztandar

i odrębny ceremoniał szkolny.

4.      Siedziba Zespołu Szkół w Garbowie znajduje się w Garbowie, ul. Szkolna 25.

 

§3.1.      Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat, zaś w oddziałach przedszkolnych 1 rok lub 2 lata.

 1.    Czas cyklu kształcenia w gimnazjum wynosi 3 lata.
 2. Nauka jest bezpłatna i obowiązkowa w myśl odrębnych przepisów ustawy.
 3.      Szkoła prowadzi stołówkę i odrębne świetlice.

1)        Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne,

2)        Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły.

3)        Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników
i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki,

4)        Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości
lub części opłat, o których mowa.

5)        Zasady funkcjonowania stołówki określa regulamin.

 1.    Dopuszcza się prowadzenie grup: profilowanych, specjalnych.
 2.    W szkole może działać świetlica środowiskowa; zasady jej tworzenia
     i funkcjonowania określają odrębne przepisy.
  1. 1)    Zespół w Garbowie funkcjonuje w obwodach szkolnych odrębnych dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

2)    Obwód szkolny Szkoły Podstawowej w Garbowie obejmuje sołectwa:
Garbów I, Garbów II, Gutanów, Karolin.

3)    Obwód szkolny Publicznego Gimnazjum w Garbowie obejmuje sołectwa:

a)        z gminy Garbów: Garbów I, Garbów II, Leśce, Bogucin, Gutanów, Wola Przybysławska I i II, Karolin, Piotrowice Wielkie, Piotrowice Kolonia, Meszno,

b)                      z gminy Jastków: Ługów, Ożarów.

4)               Uczeń spoza wymienionego wyżej obszaru, na wniosek rodziców, może być przyjęty do szkoły za zgodą dyrektora Zespołu Szkół, gdy są wolne miejsca
w klasach.

5)          Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  i klasy I Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie reguluje uchwała Rady Gminy w Garbowie.

 

§4.1.      Zespół Szkół wydaje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum,

duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych

przez Ministra Edukacji Narodowej .

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w gimnazjum.
  1. Świadectwo ukończenia gimnazjum i przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

§5.1.      Zespół Szkół pracuje 5 dni w tygodniu.

 1. Termin ferii zimowych ustala Minister Edukacji Narodowej.

 

Cele i zadania Zespołu Szkół w Garbowie

 

§6.1.      Zespół Szkół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające statut szkoły i program wychowawczy.

 1.    Podstawowe cele i zadania Zespołu Szkół to w szczególności:

1)         umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz kontynuowania nauki na następnym etapie kształcenia,

2)         umożliwienie nauki poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania

i czytania ze zrozumieniem,

3)         rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych,

4)         zapewnienie możliwości wykorzystywania w praktyce wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzących do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

5)         kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnej nauki,

6)         umożliwienie poznania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

7)         umożliwienie poznania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej

w perspektywie kultury europejskiej,

8)         wychowanie dla pokoju i poszanowania symboli narodowych,

9)         kształtowanie postaw patriotyzmu i tolerancji,

10)     przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

11)     kształtowanie nawyków czynnego uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku,

12)     zapewnienie  odpowiednich warunków pracy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

13)     przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze,

14)     kierowanie się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka

i upowszechnianie tych praw,

15)     kształtowanie właściwej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

16)     umożliwienie  podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 1. Realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych odbywa się w oparciu o:

1)         zestaw programów nauczania - odrębny dla szkoły podstawowej i gimnazjum,

2)         program wychowawczy Zespołu Szkół,

3)         plany nauczania uwzględniające podstawy programowe,

4)         standardy osiągnięć dla poszczególnych etapów kształcenia,

5)         szkolny program profilaktyki.

 1. Pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kierunku kształcenia poprzez:

1)         przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy,

2)         kształtowanie orientacji zawodowej i postawy przedsiębiorczości,

3)         zapoznanie z lokalnym i pozalokalnym rynkiem pracy,

4)         rozbudzanie wyobraźni i pomysłowości na temat przyszłej aktywności zawodowej i gospodarczej,

5)         odkrywanie i rozwijanie indywidualnych predyspozycji zawodowych.

 1. Przygotowanie uczniów do aktywnego życia w społeczeństwie poprzez:

1)         kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy

w grupie, w tym między innymi umiejętności:

a)     budowania więzi międzyludzkich,

b)     podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,

c)     zachowania obowiązujących norm,

2)         poznawanie metod i technik negocjacyjnych rozwiązywania konfliktów

i problemów społecznych,

3)         kształtowanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego i grupowego działania na rzecz społeczności lokalnej,

4)         rozumienie ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie,

5)         podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i naukę religii lub etyki według odrębnych przepisów,

6)         kształtowanie poczucia tożsamości  ze środowiskiem lokalnym i regionem.

 

§7.1.    Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych   programów nauczania, ukończenie szkoły w skróconym czasie, a także:

1)         organizowanie kół zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych,

2)         działanie organizacji szkolnych,

3)         tworzenie warunków do powstawania zespołów artystycznych i sportowych,

4)         organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych, tematycznych, przedmiotowych,

5)         przeciwdziałanie uzależnieniom przez realizację programu profilaktyki.

 1. Szkoła zapewnia realizację zadań opiekuńczych odpowiednio do potrzeb środowiskowych i wieku uczniów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny  przez stosowanie następujących działań:

1)         zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,

2)         zapewnienie bezpieczeństwa w czasie przerw międzylekcyjnych przez nauczyciela dyżurującego,

3)         opracowanie przez dyrektora harmonogramu i regulaminu dyżurów (Załącznik nr 1),

4)         zapewnienie opieki na wycieczkach przedmiotowych, tematycznych, turystycznych przez nauczyciela, kierownika wycieczki według odrębnych przepisów (Załącznik: „Regulamin wycieczek szkolnych”)

a)     zasady organizacji wycieczek zagranicznych określają odrębne przepisy,

5)         powołanie komisji ds. BHP,

6)         opracowanie regulaminów pracowni o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyczna, chemiczna, techniczna, komputerowa, gimnastyczna) i zapoznanie

z nimi uczniów,

7)         sprawdzanie sprawności sprzętu sportowego oraz dostosowanie wymagań

i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów,

8)         eliminowanie zagrożeń w miejscu prowadzenia zajęć

9)         określenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III (Załącznik nr 8)

 

 1. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo  i uczniów poprzez instalację systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego

1)        nośnik obrazu jest przechowywany nie krócej niż 30 dni,

2)        o  funkcjonowaniu i zasadach wykorzystania monitoringu są poinformowani uczniowie, rodzice i nauczyciele,

3)        o dostępie do zapisu decyduje dyrektor szkoły,

4)        zapis może być udostępniony na wniosek policji, sądu, prokuratury, organu prowadzącego i organu nadzorującego,

5)         na wniosek zainteresowanych oraz  uprawnionych  organów zapis utrwala się na nośniku elektronicznym i udostępnia za potwierdzeniem odbioru. 

 

§8.1.      Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu

              z nauczycieli, zwanemu "wychowawcą", uczącemu w tym oddziale.

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,

by wychowawca prowadził oddział przez cały etap nauczania, szczególnie w klasach

I – III kształcenia zintegrowanego.

 

§9.1.      Szkoła stwarza dogodne warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli przez:

1)        organizowanie WDN według potrzeb szkoły i nauczycieli,

2)        powołanie lidera WDN zajmującego się organizacją form doskonalenia zawodowego na terenie placówki (kursy, szkolenia, warsztaty itp.),

3)        tworzenie warunków do uzyskiwania awansu zawodowego, który odbywa się wg odrębnych przepisów,

4)        tworzenie zespołów przedmiotowych i oddziałowych.

 

§10.1.   W szkole działają zespoły przedmiotowe: do spraw bezpieczeństwa i profilaktyki, humanistyczny, języków obcych, katechetyczny, matematyczny, polonistyczny, przyrodniczy, a także zespół wychowawczy.

1)   Cele i zadania zespołów:

a)    zwiększenie efektywności pracy nauczycieli, rozwój zawodowy,

b)   udział w wewnętrznym mierzeniu jakości pracy szkoły,

c)    monitorowanie osiągnięć uczniów - sprawdziany międzyprzedmiotowe,

d)   współpraca nauczycieli w działaniach dydaktyczno-wychowawczych, wymiana doświadczeń,

e)    wspieranie uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności koniecznych do opanowania na danym etapie kształcenia,

f)    organizacja konkursów, tworzenie projektów, programów,

g)   doskonalenie umiejętności pracy z uczniami dysfunkcyjnymi,

h)   wykorzystanie technik informacyjnych w pracy dydaktycznej,

i)     podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły,

             j)  synchronizacja oddziaływań wychowawczych na terenie szkoły,

                            k) wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie radzenia sobie w sytuacji

                  przemocy,

2)   rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.

                                                                                                    

§10a.1.   Szkoła udziela  uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć

              dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym; zajęć rozwijających uzdolnienia ucznia, a także związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w przypadku uczniów gimnazjum. Szkoła udziela też porad i konsultacji rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów oraz nauczycielom.

2.  Sprawuje  szczególną opiekę nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

1)  rozpoznaje  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży oraz możliwości psychofizyczne wynikające zarówno ze szczególnych uzdolnień,   niepełnoprawności czy innego rodzaju specjalnych potrzeb,

2)  w zależności od rozpoznanych potrzeb planuje  sposoby ich zaspakajania:

a)        w przedszkolu-obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną                                gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

b)            w klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary dydaktyczne mające na celu rozpoznanie u uczniów zainteresowań i uzdolnień oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

c)             w gimnazjum doradztwo edukacyjno-zawodowe,

3)  rozpoznaje zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz planuje wsparcie.

3.  W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej dyrektor szkoły tworzy zespół składający się z nauczycieli, wychowawców, oraz specjalistów prowadzących zajęcia z danym  uczniem.

1)  Zespół tworzy się  dla ucznia:

a)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, stopniu niepełnosprawności, orzeczenie  o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

b)      wobec którego nauczyciel wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych.

c)             uzdolnionego.

2)     W skład zespołu wchodzą nauczyciele, wychowawca oraz specjaliści prowadzący zajęcia z danym uczniem  (zespół oddziałowy, specjaliści).

3)      Do zadań zespołu należy:

a)                 ustalenie zakresu w którym uczeń wymaga pomocy,

b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy,

c)  zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

     i sposobu ich realizacji,

d)        opracowanie dla ucznia planu działań wspierających

e)  opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

    dla ucznia z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej,

f)         prowadzenie karty indywidualnych potrzeb ucznia.

4)      Pracą zespołu koordynuje wychowawca.

5)      Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej nie dwa razy do roku.  

6)      W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:  

a)                    rodzice,

b)                    przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej,

c)         inne osoby na wniosek rodzica ucznia (lekarz, psycholog, inni specjaliści).

4.  Szczegółowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  regulują odrębne przepisy.

 

§11.1.    W Zespole Szkół w Garbowie tworzy się zespoły oddziałowe. W skład zespołów oddziałowych wchodzą: w szkole podstawowej nauczyciele klas 0-3, klas IV-VI, zaś w gimnazjum nauczyciele uczący w danej klasie wraz z wychowawcą jako przewodniczącym.

 1. Cele i zadania zespołu oddziałowego:

1)    określanie potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ,

2)    współdziałanie nauczycieli oddziału między sobą oraz pomiędzy uczniami
i rodzicami,

3)    usprawnianie przepływu informacji między nauczycielami dotyczących postępów, problemów uczniów,

4)    korelacja treści międzyprzedmiotowych,

5)    tworzenie zestawu programów nauczania dla oddziałów w oparciu o analizę wyników populacji,

6)    wybór programów nauczania dla oddziałów,

7)    organizowanie i opracowywanie badań, osiągnięć międzyprzedmiotowych,

8)    podejmowanie wspólnych działań wobec uczniów, rodziców, grupy klasowej.

 

§12.1.    SWO jest wspólny dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Stanowi integralną część

statutu.

 1.    Szkoła systematycznie prowadzi ewaluację osiągnięć uczniów, monitoruje ich

osiągnięcia zgodnie z SWO i PSO.

§13.       Szkoła określa prawa i obowiązki podmiotów szkoły oraz procedury postępowania

na wypadek naruszenia obowiązujących praw.

Organy Zespołu Szkół w Garbowie

i ich kompetencje

 

§14.1.    Organami Zespołu Szkół są:

1)        Dyrektor Zespołu Szkół

2)        Rada Pedagogiczna

3)        Rada Rodziców

4)        Samorząd Uczniowski.

§15.1.    Organy Zespołu Szkół zobowiązane są do współpracy w celu:

1)      zagwarantowania każdemu z nich możliwości swobodnego działania,

2)      podejmowania decyzji w ramach swoich uprawnień i kompetencji,

3)      zapewnienia bieżącej wymiany informacji o podejmowanych działaniach

i decyzjach.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Garbowie

 

§16.1.    Dyrektora Zespołu Szkół powołuje i odwołuje Wójt Gminy zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i zmianami tej ustawy oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MEN.

 1. Dyrektor Zespołu Szkół jest dyrektorem placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół.
 2. Dyrektor kieruje powierzoną mu placówką, a w szczególności:

1)         kieruje pracą dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą,

2)         sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny w myśl odrębnych przepisów,

3)         organizuje pracę administracyjną, finansową i gospodarczą,

4)         tworzy odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych,

5)         zwołuje posiedzenia rady pedagogicznej, przewodniczy tym posiedzeniom

i realizuje uchwały,

6)         dysponuje środkami określonymi w planie finansowym,

7)         wykonuje pracę administracyjną, prowadzi i przechowuje dokumentację,

8)         zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników,

9)         ocenia nauczycieli, podejmuje decyzje dotyczące ich awansu zawodowego,

10)     przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,

11)     występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń nauczycieli i innych pracowników, a także występuje z wnioskami w sprawie nagród Wójta Gminy, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców),

12)     reprezentuje Zespół Szkół na zewnątrz,

13)     odracza rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły podstawowej,

14)     ustala wymiar godzin na zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów,

15)     przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Dyrektor, wykonując swoje zadania, współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i związkami zawodowymi.
 2. Dyrektor Zespołu Szkół wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę
 3. Dyrektor Zespołu Szkół jest obowiązany powiadomić wójta gminy, na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły, placówki, na zajęcia.

 

§17.1.    W Zespole Szkół tworzy się stanowisko wicedyrektora.

 1. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor Zespołu Szkół

po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy oraz Rady Pedagogicznej.

 1. Kompetencje wicedyrektora określa Dyrektor Zespołu Szkół.

 

 

Rada Pedagogiczna

 

§18.1.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół.

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół.
 2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie o terminie i porządku obrad.
 3. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy Rady Rodziców  albo co najmniej 1/3 liczby członków rady.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego,

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji

i promowania, po zakończeniu zajęć zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb.

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział osoby nie będące jej członkami, z głosem doradczym jako prowadzący szkolenie, przedstawiający określone problemy, informacje.
 2. Osoby nie będące członkami Rady Pedagogicznej są zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej pracy. Zebrania rady są protokołowane (Załącznik nr 2).
 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)        zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)        zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)        podejmowanie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia programu wychowawczego, szkolnego programu profilaktyki, planu rozwoju placówki po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski,

b) zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)        innowacji i eksperymentów pedagogicznych  oraz programów autorskich
w szkole,

d)ustalania organizacji doskonalenia zawodowego,

e) nowelizacji Statutu,

f)     wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia  pracy szkoły,

g)        inne uchwały, wynikające z działalności statutowej placówki bądź

       z bieżących potrzeb,

4)      skierowanie wniosku do Kuratorium Oświaty o przeniesienie lub skreślenie ucznia z listy uczniów.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)        organizację pracy Zespołu Szkół, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych,

2)        wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

3)        propozycje dyrektora dotyczące przydziału stałych zajęć i prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4)        projekt planu finansowego szkoły,

5)        pracę dyrektora w przypadku dokonywania oceny jego pracy.

§19.1.    Rodzaje decyzji Rady Pedagogicznej :

1)        podejmowanie uchwał,

2)        zasięganie, wydanie opinii:

a)        za zgodą

b)        na wniosek

c)        w porozumieniu

3)        wytypowanie przedstawiciela.

 1. Uchwała powinna zawierać:

1)        tytuł:

a)        nazwę i numer uchwały,

b)        datę uchwały,

c)        określenie przedmiotu uchwały

2)      treść :

a)        podstawę prawną,

b)        szczegółową treść uchwały (zwięźle, zrozumiale, w sposób uporządkowany).

 

§20.       Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów

              w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§21.       Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę

o odwołanie dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej.

 

§22.       Nauczyciele są obowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów i ich rodziców,

              a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§23.       Ustanawia się odrębność dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

              w celu dokonywania oceny, klasyfikacji i promocji uczniów oraz przeprowadzania

              egzaminów. W swym działaniu rady posługują się własnymi regulaminami.

 

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców

 

§24.1.    Organem reprezentującym rodziców jest Rada Rodziców Zespołu Szkół

              w Garbowie.

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, a w jej skład wchodzą osoby wybierane spośród przedstawicieli klasowych rad rodziców tzw. "trójek klasowych" w tajnym głosowaniu.
  1. Rada Rodziców wybiera prezydium w składzie 5-6 osób.

 

§25.       Rada Rodziców wspiera działalność gospodarczą i uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw statutowych, a szczegółowe kompetencje i organizację pracy określa uchwalony przez nią regulamin (Załącznik nr 3).

 

§26.1.    Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami

              i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.

 

        2.    Kompetencje Rady Rodziców:

              1)  Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora

              i pozostałych organów szkoły, organu prowadzącego i sprawującego nadzór  pedagogiczny;

              2)  Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i   programu profilaktyki;

              3)   Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;

              4)  Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub  wychowania;

             5)  Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli w związku z ubieganiem się    przez nich o awans na kolejny stopień zawodowy;

              6)  Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy dyrektora i nauczycieli;

              7) Występowanie z wnioskiem do dyrektora w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych;

              8)  Zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły do dyrektora;

              9) Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł wspierających statutową działalność szkoły;

             10) Wybór przedstawiciela Rady do komisji konkursowej  na stanowisko dyrektora szkoły

             11) Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców po zbadaniu  i zaopiniowaniu sprawozdania przez komisję rewizyjną.

 

§27.       W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

 

Samorząd Uczniowski

 

§28.1.    Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym  wszystkich uczniów.

 1. Samorząd Uczniowski wybierany jest na 3 lata spośród uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum, a w trakcie kadencji dopuszcza się zmiany
  nie przekraczające 1/3 składu rocznie.
 2. Wybory odbywają się w drodze tajnego głosowania.
  1. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzi 9 uczniów (szkoły podstawowej

i gimnazjum).

 1. Uczniowie mogą powołać Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

 

§29.       Samorząd Uczniowski uczestniczy w rozwiązywaniu i opiniowaniu spraw statutowych, opiniowaniu  kalendarza roku szkolnego oraz w organizowaniu życia kulturalnego. Szczegółowe kompetencje  i organizację pracy określa regulamin uchwalony przez Radę Pedagogiczną (Załącznik nr 4).

 

§30.1.    Samorząd Uczniowski może przedstawić organom szkoły wnioski i opinie
we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)        prawo do zapoznania się z programem nauczania,

2)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)        prawo do organizacji życia szkolnego,

4)        prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)        prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół,

6)        prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Samorząd Uczniowski opracowuje swój plan pracy, dokonuje sprawozdań.
 2. Samorząd Uczniowski dokumentuje swoją działalność.

 

§31.1.    Organy szkoły na bieżąco ze sobą współpracują. Współpraca polega na:

1)        wzajemnym informowaniu się o podejmowanych działaniach,

2)        uczestniczeniu we wzajemnych posiedzeniach np. udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego czy Rady Rodziców,

3)        wzajemnym podejmowaniu decyzji w sprawach potrzeb szkoły i uczniów

np. zakup pomocy dydaktycznych, przyznawanie pomocy materialnej itp.,

4)        wspólnym występowaniu do organu prowadzącego, np. w sprawach finansowych, gospodarczych,

5)        opiniowaniu wprowadzania nowych rozwiązań pedagogicznych

czy wychowawczych.

 1. Nauczyciele współpracują z rodzicami w sprawach:

1)        kierowania do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2)        informowania o wynikach w nauczaniu,

3)        trudności wychowawczych i opiekuńczych,

4)        udzielania pomocy edukacyjnej i materialnej,

5)        informowania o postępach w nauce i sposobach wyrównywania wiedzy,

6)        zwalniania ucznia z określonych zajęć w wyniku jakichś chorób, wypadków.

 

 

Konflikty powstałe pomiędzy organami

 

§32.1.   Konflikty powstałe pomiędzy organami szkoły rozstrzyga się w drodze negocjacji         

                   zainteresowanych stron. W negocjacjach bierze udział dyrektor szkoły.

 1. W przypadku podtrzymywania sporu przez strony dopuszcza się wprowadzenie mediatora, dającego gwarancję bezstronności.
 2. Rolę mediatora mogą pełnić organy szkoły nie będące w sporze z wyjątkiem Samorządu Uczniowskiego .
 3. Wobec braku ugodowego rozstrzygnięcia sporu strony kierują wniosek do organu prowadzącego (Wójta Gminy), a kwestie sporne dotyczące nadzoru pedagogicznego do Lubelskiego Kuratora Oświaty.
  1. Spory powstałe w czasie obrad Rady Pedagogicznej rozstrzyga dyrektor.
  2. Spory powstałe na płaszczyźnie rada pedagogiczna – dyrektor, rozstrzyga organ prowadzący.
   1. Spory powstałe pomiędzy nauczycielem a uczniem rozstrzyga nauczyciel - wychowawca ucznia, a w dalszej kolejności pedagog, psycholog i dyrektor. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty, sprawę rozpatruje Rada Pedagogiczna.
   2. W rozstrzyganiu sporów dotyczących ucznia może uczestniczyć  grupa mediacyjna prowadzona przez pedagoga szkolnego.
   3. Spory powstałe pomiędzy rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor.

 

§33.1.    W szkole znajduje się Książka Skarg i Wniosków.

2.    Książka Skarg i Wniosków znajduje się u dyrektora szkoły. Skargi są przyjmowane   w godzinach pracy dyrektora.

3.    Skargę w formie wpisu może złożyć uczeń, grupa uczniów, klasa, rodzice, nauczyciel.

4.    Skarga może dotyczyć wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły.

5.    Skarga rozpatrywana jest przez dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty jej złożenia. Odpowiedź winna być złożona na piśmie.

6.    Po rozpatrzeniu skargi rodzic ma prawo do odwołania się w terminie 7 dni

do Wójta Gminy bądź Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

Organizacja Zespołu Szkół

 

§34.1.    Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział.

 1. Oddział tworzą uczniowie, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych programem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programem dopuszczonym do użytku szkolnego, wybranym dla danej klasy.
 2. W oddziale przedszkolnym i w klasach I-III liczba dzieci nie może przekraczać 25 osób.
 3. Oddziałem opiekuje się wychowawca, któremu tę funkcję powierza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się swoim oddziałem, w miarę możliwości, w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 5. Każdy oddział ma swoją salę, za którą odpowiedzialność ponosi wychowawca danego oddziału klasowego.
 6. Nauczyciel opracowuje regulamin pracowni, jeżeli taka istnieje.

 

§35.1.    Oddział można dzielić na grupy na zajęciach edukacyjnych z informatyki, języków

               obcych, z wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.

 1. Podział oddziału na grupy regulują odrębne przepisy.
 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki
  w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, w przypadku oddziału liczącego mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.

3a.  Liczba uczniów w grupie na zajęciach  informatyki nie może przekraczać liczby

       stanowisk komputerowych.                                                                                                                                                                                                      

 1. Podział na grupy z wychowania fizycznego jest obowiązkowy, jeśli grupa przekracza 26 uczniów.
 2. Na zajęciach z języka angielskiego podział na grupy następuje ze względu na stopień zaawansowania.

 

§36.1.    Podstawową formą pracy Zespołu Szkół są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 1. Godzina lekcyjna trwa 60 minut w oddziale przedszkolnym, 45 minut dla klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Czas trwania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, wynosi około 30 minut.
 2. W klasach I-III szkoły podstawowej czas na poszczególne zajęcia edukacyjne reguluje nauczyciel (edukacja wczesnoszkolna).
 3. Godzina pracy nauczyciela oddziału przedszkolnego, pedagoga, nauczyciela- bibliotekarza i nauczyciela-wychowawcy świetlicy trwa 60 min.
 4. Zajęcia dla uczniów odbywają się w cyklu pięciodniowym.

 

§37.1.    Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa dyrektor Zespołu Szkół w opracowanym najpóźniej do 30 kwietnia arkuszu organizacyjnym.

 1. 2.         Arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora odrębnie dla szkoły podstawowej

i gimnazjum zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

1)      Organizacje przygotowuje się według ramowego planu nauczania zgodnego  z rozporządzeniem MEN.

2)      Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim  i Radą Rodziców opracowuje kalendarz roku szkolnego.

 1. 3.        W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności:

1)        liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

2)        ogólną liczbę przedmiotów i zająć obowiązkowych,

3)        liczbę godzin nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 1. 4.        Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół przydziela obowiązki pracownikom na dany rok szkolny,  następnie ustala tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, uwzględniając zasady ochrony i higieny pracy.

 

§38.1.    Termin zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 1. W placówce obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

 

§39.1.    Do pierwszej klasy szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe

w obwodzie szkoły podstawowej, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

2.    Do pierwszej klasy gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.

3.    Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą zostać przyjęte na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

 

§40.1.    Tygodniowy rozkład zajęć może opracować za zgodą dyrektora członek rady pedagogicznej lub komisja złożona z nauczycieli.

 1. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III szkoły podstawowej określa ogólny podział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy, dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.
 2. Zajęcia obowiązkowe, jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapia pedagogiczna, nauka języków obcych, zajęcia komputerowe/informatyka, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym w grupach oddziałowych i międzyklasowych, a także w czasie wycieczek.

 

§41.1.    Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być mniejsza niż 5 uczniów. Liczba uczestników gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać
10 uczniów.

 

§42.1.    Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

 1. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Cena posiłków kalkulowana jest w oparciu o koszty użytych produktów.
 3. Organizacja stołówki funkcjonuje według procedury wymaganej przez HCCP.

 

§43.1.    Biblioteka jest pracownią służącą realizacji zainteresowań uczniów, zadań nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu Szkół oraz rodzice (prawni opiekunowie) uczniów.
 2. Prawa i obowiązki uczniów – czytelników określa regulamin biblioteki ustalony przez nauczyciela bibliotekarza (Załącznik nr 5).
 3. Biblioteka działa według planu i harmonogramu ustalonego przez nauczyciela – bibliotekarza i zatwierdzonego przez dyrektora.
 4. Biblioteka prowadzi odrębne księgi inwentarzowe dla księgozbioru i dokumentów audiowizualnych szkoły podstawowej i gimnazjum.
 5. Realizacja celów i zadań biblioteki dokonuje się przez:

1)         gromadzenie i opracowanie zbiorów:

a)        księgozbioru podręcznego, lektur oraz literatury dla młodzieży,

b)        czasopism przedmiotowo – metodycznych, literatury z zakresu pedagogiki

i psychologii dla nauczycieli,

c)        pomocy audiowizualnych,

2)         opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)         udostępnianie zbiorów czytelnikom,

4)         organizację warsztatu czytelniczego,

5)         prace pedagogiczne przy stosowaniu różnych metod, form, środków propagowania czytelnictwa,

6)         współpracę z dyrektorem, radą pedagogiczną, samorządem oraz innymi instytucjami.

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory podczas trwania zajęć dydaktycznych zgodnie
  z organizacją roku szkolnego.
 2. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
  1. Systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne i nieprzydatne w pracy Zespołu Szkół oraz „zaczytane”.
  2. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora, co najmniej raz na 5 lat (wówczas okres udostępniania zbioru zostaje skrócony).
  3. Dyrektor Zespołu Szkół sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela – bibliotekarza, zapewnia odpowiednie wyposażenie pomieszczenia warunkujące pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.
  4. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.
  5. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor.

 

§44.1.    Dla ucz

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO